PELTAX

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1 :

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verhuring van autocars in het algemeen, dus ook in combinatie met toeleveringen en logement. Alle autocars en/of taxi’s volgens beschikbaarheid bij reservatie. Indien niet meer beschikbaar zal de opdracht worden uitgevoerd mits mogelijke prijsaanpassing (omwille van onderverhuring).

Art. 2 :

Onze offertes zijn vrijblijvend. Ze worden slechts bindend in onzen hoofde in zoverre ze schriftelijk worden aanvaard door de autocar- en taxionderneming.

Art. 3 :

De autocar- en taxionderneming verplicht zich ertoe de opdracht te zullen uitvoeren volgens de inhoud van de offerte/bevestiging. Zo de opdrachtgever, om welke reden ook, met inbegrip van overmacht (zie artikel 9), afziet van de effectieve levering van de diensten voorzien in de offerte, nadat deze aanvaard werd, zal hij de volgende conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn aan Autocars Peltax:
* annulatie meer dan 30 dagen voor vertrekdatum : 10% van de reissom
* annulatie tussen 30ste en 20ste dag voor vertrekdatum : 25% van de reissom
* annulatie tussen 19de en 5de dag voor vertrekdatum : 50% van de reissom
* annulatie tussen 4de dag voor vertrek en dag van vertrek: 100% van de reissom
Overuren taxi : 35 euro per begonnen uur
Overuren groepsvervoer/autocarvervoer : 35 euro per begonnen half uur

Art. 4 :

Beide partijen zijn gebonden aan de prijs die vermeld staat in de offerte/bevestiging indien de opdracht werd uitgevoerd zoals omschreven op de bevestiging. Wijzigingen van afgesproken uren, bestemming en capaciteit kunnen aanleiding geven tot prijsherziening. Prijzen wordenberekend aan de hand van capaciteit autocars/taxi’s , aantal km’s, aantal uren en 1 of meerdere chauffeurs, dit om de wettelijk voorziene rust- en rijtijden te kunnen respecteren. 

Alle parkeergelden, tolgelden, wegentaksen, chauffeurskosten op meerdaagse reizen, zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld in de offerte. Programmawijzigingen en aanvullende gegevens dienen uiterlijk 7 dagen voor vertrek ter akkoord te worden doorgegeven. Deze wijzigingen kunnen worden geweigerd zonder dat de opdrachtgever de mogelijkheid heeft van de oorspronkelijke opdracht af te zien. De prijs is onder voorbehoud van, aan de uitvoering van de overeenkomst verbonden kosten (bijv stijging van de brandstofkosten). Extreme stijgingen worden conform onze algemene vervoer- en reisvoorwaarden alsnog doorgerekend.

Art. 5 :

Schade toegebracht door de opdrachtgever of één van de reizigers aan derden of aan de autocar/taxi vallen ten laste van de opdrachtgever.

Art. 6 :

Alle reizen worden uitgevoerd conforn de rij-en rusttijden van de chauffeur(s) volgens de Europese verordening. Zo klinken de belangrijkste bepalingen : Omdat voldoende slaap een absolute voorwaarde is om optimaal te kunnen presteren heeft de chauffeur recht, tussen twee taken in, op minimum 11 uur rust, die drie keer per week tot 9 uur herleid kunnen worden. 

Hieruit volgt dat de diensttijd van een chauffeur, van stelplaats tot stelplaats, niet meer dan 15 uur mag bedragen (een chauffeur die om 7 u begint moet zijn dagtaak dus ten laatste om 22 u beëindigen); Na ten laatste 4 u 30′ rijden moet de autocarchauffeur stoppen om een pauze van minimum 45 minuten te nemen. Deze kan vervangen worden door een onderbreking van 15 minuten gevolgd door één van 30 minuten (deze volgorde is wettelijk verplicht) in dezelfde tijdsspanne; De dagelijkse rijtijd van een chauffeur wordt beperkt tot 9 uur. 

Twee keer per week is een verlenging tot maximum 10 uur op een dag toegestaan; Bij een dubbele bemanning bedraagt de maximale diensttijd 21 uur, waarna beide chauffeurs ten minste 9 uur rust moeten nemen; Behalve de dagelijkse rust, schrijft de reglementering ook een wekelijkse rust voor. De chauffeur dient na 6 werkdagen een wekelijkse rust van 45 uur te nemen die om de 2 weken verkort kan worden tot minimum 24 uur, mits compensatie van deze inkorting. Vanaf 04/06/10 wordt de mogelijkheid opnieuw ingevoerd de wekelijkse rust te nemen na 12 werkdagen.

Art. 7 :

Mede-aansprakelijkheid van de opdrachtgever: Sinds 01 juli 2009 kunnen klanten en hun vertegenwoordigers juridisch worden vervolgd indien zij de autocarondernemer/taxionderneming en/of chauffeur aanzetten tot onverantwoorde daden die de veiligheid van de passagiers in het gedrang brengen. Met deze wet wordt niet U maar de klant met malafide bedoelingen geviseerd. 

Het gaat weliswaar maar om een minderheid van klanten, maar één misstap kan vele zware gevolgen hebben. Er zijn wel al eens klanten die langs hun neus weg de chauffeur aanporren het gaspedaal in te drukken en de toegestane maximumsnelheid te overschrijden en/of de rij- en rusttijden niet te respecteren omdat hun timing in het gevaar komt. Er zijn ook klanten die vragen even de ogen te sluiten voor enkele passagiers in overtal. 

We zijn ervan overtuigd dat U niet kiest voor deze benadering, dat u gaat voor optimale veiligheid.

Art. 8 :

Algemeen rookverbod op alle autocars/taxi’s. Eigen dranken zijn niet toegestaan aan boord van de voertuigen, indien dit toch gebeurt, heeft de chauffeur het recht dit te weigeren of een supplement van 75 euro te vragen ongeacht de grote van de autocar.

Art. 9 :

Onder “overmacht” wordt begrepen alle omstandigheden die zich voordoen na ondertekening  van de overeenkomst en die zich buiten de macht en de wil om van Peltax BV voordoen, die deze als normaal zorgvuldige en omzichtige contractpartij aldus onmogelijk kon vermijden.

 Concreet wordt, zonder de algemeenheid ervan te beperken, onder voornoemde omstandigheden in het bijzonder begrepen: natuurkrachten, natuurrampen, pandemie, industriële rampen, ongevallen, transportmoeilijkheden, stakingen, latente defecten in materialen of elke andere oorzaak van de hier opgesomde aard of die buiten de macht en de wil ligt van Peltax BV handelend als normaal zorgvuldige en omzichtige contractpartij.

 De contractpartijen zijn ontheven van hun verbintenissen wanneer de gedeeltelijke of gehele niet-nakoming ervan te wijten is aan omstandigheden die als overmacht kunnen beschouwd worden.

 In elk geval er zich een omstandigheid van overmacht voordoet, meldt de betrokken contractpartij dit zo spoedig mogelijk aan de andere contractpartij, en in elk geval niet later dan zeven dagen nadat de betrokken contractpartij kennis had of had moeten hebben van de betreffende omstandigheid.

Art. 10 :

De klant aanvaardt dat Peltax BVBA facturen electronisch/digitaal verzendt. Peltax BVBA heeft altijd het recht facturen te versturen via de conventionele communicatiemiddelen. De klant erkent dat hij verantwoordelijk is voor de geschikte bewaring van de electronische/digitale facturen en voor het vervullen van alle andere wettelijke vereisten inzake het ontvangen van electronische / digitale facturen.

Art. 11 :

Bij niet-betaling van een factuur of een rekening op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen en rekeningen van de klant tot gevolg.  Bij niet-akkoord factuur dient deze binnen de 7 dagen na ontvangst geprotesteerd te worden via e-mail naar boekhouding@peltax.be.

Het is verboden :

  1. te roken in het voertuig
  2. in het voertuig te stappen als het reglementair aantal plaatsen bezet is
  3. zonder toestemming van de chauffeur in te stappen met honden of andere dieren die niet op de schoot kunnen gehouden worden, uitgezonderd met geleidehonden voor blinden
  4. gevaarlijke voorwerpen of collies die, wegens hun omvang, aard of geur kunnen kwetsen, bevuilen, hinderen of ongemak veroorzaken in het voertuig te plaatsen
  5. in te stappen in staat van klaarblijkelijke onzindelijkheid of aangetast door een besmettelijke ziekte
  6. zich uit het voertuig te buigen of de deuren te openen tijdens het rijde
  7. het voertuig te bevuilen of te beschadigen
  8. om het even welk voorwerp uit het voertuig te werpen
Scroll to Top